01Features

ลักษณะเฉพาะ

ระยะทางจากหน้าศูนย์กิจกรรมเยาวชนยื่อแยว่ถาน ของสมาคมกู้ชาติถึงอาคารกวนซัน หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ที่มีความยาวทั้งหมด 1.877 กิโลเมตร มีสถานีเพียง 2 แห่งเท่านั้น ระหว่างที่โดยสารกระเช้าลอยฟ้า สามารถชมทิวทัศน์ที่งดงามขึ้นชื่อของทะเลสาบสุริยันจันทราและแอ่งผูหลี่ ชมความงามทั่วทะเลสาบสุริยันจันทราภายใน 7 นาที

02News

ข่าว

ข่าวล่าสุดข่าวล่าสุด

more